INFORMACJA RODO DLA PACJENTÓW

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO” uprzejmie informujemy, że Michalski i Partnerzy Lekarze spółka partnerska z siedzibą w Krakowie, ul. Żmujdzka 23 lok. U1, 31-426 Kraków,  zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000862546, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jest administratorem Państwa danych osobowych (ADO) w postaci: danych identyfikujących, adresowych oraz kontaktowych, danych dotyczących zdrowia (w tym przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług z zakresu telemedycyny), pozyskiwanych w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym także od osób działających w imieniu Pacjenta (np. opiekun prawny, rodzic).

 

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, że:

  • Wskazane powyżej dane osobowe przetwarzane są przez ADO w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania (w tym prowadzenia dokumentacji medycznej), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. h) RODO oraz odpowiednich przepisów obowiązującego prawa w Polsce, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej: „u.p.p.”, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; przeprowadzania rekrutacji i udziału w badaniach klinicznych (na podstawie zgody – art. 9 ust. 1 lit. a) RODO);  zapewnienia wysokiej jakości usług (nagrywanie rozmów telefonicznych), zaś dane kontaktowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu kontaktu w związku z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi (w tym telemedycznych), a Państwa wizerunek zarejestrowany przez monitoring wizyjny zamontowany w siedzibie ADO w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO),
  • Podane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, wynikający z art. 29 u.p.p. oraz odpowiednich przepisów prawa i zostaną usunięte z baz danych ADO niezwłocznie po zakończeniu przetwarzania w celach wskazanych powyżej, przy czym: (1) dane przetwarzane w związku z rejestracją elektroniczną na wizyty przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy, (2) dane gromadzone przez monitoring wizyjny przechowywane będą przez 7 dni (po upływie których dane ulegają nadpisaniu), natomiast (3) dane zgromadzone w trakcie rozmowy telefonicznej usuwane są po upływie 14 dni od daty rozmowy.
  • Podanie danych dobrowolne, ale niezbędne dla zapewnienia prawidłowego procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem nagrywania rozmów telefonicznych, które nie będą nagrywane, jeżeli rozmówca nie wyrazi na to zgody, a o skutkach odmowy zgody rozmówca zostanie poinformowany przed rozpoczęciem rozmowy.
  • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane dla realizacji ww. celów przetwarzania wyłącznie podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym art. 26 u.p.p.), a także na podstawie zawartych umów, tj. w szczególności: osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej lub do informacji o jego stanie zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, dostawcom systemów informatycznych, usługodawcom świadczącym usługi powiązane lub podporządkowane realizacji ww. celów przetwarzania danych osobowych, laboratorium medycznym, innym podmiotom i organom wskazanym w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
  • Przysługuje Państwu prawo do żądania od ADO zapewnienia łatwego dostępu do treści Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W szczegółowym zakresie zasady i warunki realizacji ww. praw określają przepisy art. 15-22 i 77 RODO.
  • Wszelkie dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać pisemnie, kierując zapytania na adres ADO wskazany powyżej.

Zaprojektowane przez Gabinety Krakowskie Tradycja 2022