REGULAMIN ŚWIADCZENIA KONSULTACJI TELEMEDYCZNYCH

ORAZ E-REJESTRACJI

W GABINETACH KRAKOWSKICH TRADYCJA

 

 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia konsultacje telemedycznych oraz e-rejestracji na wizyty przez Michalski i Partnerzy Lekarze spółka partnerska z siedzibą w Krakowie (31-426) przy ul. Żmujdzkiej 23 lok. U1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000862546, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS, NIP: 6793206023, REGON: 387207356 w Gabinetach Krakowskich Tradycja („GKT”).
 2. Przez konsultację telemedyczną należy rozumieć konsultację medyczną lub poradę terapeutyczną (wizyta kontrolna – kontynuacja leczenia) udzielaną przez lekarza lub psychologa Pacjentowi GKT za pośrednictwem systemów teleinformatycznych („Telekonsultacja”). Telekonsultacje nie dotyczą wizyt pierwszorazowych. Lista aktualnie dostępnych systemów teleinformatycznych (stosowanych sposobów łączności) dostępne są na stronie gabinetykrakowskietradycja.pl („Strona”) w zakładce „Telekonsultacja”. W ramach Telekonsultacji lekarz może: (a) przeprowadzić wizytę kontrolną pacjenta (kontynuacja leczenia) i udzielić porady medycznej w zakresie swojej specjalności, (b) w uzasadnionych przypadkach wystawić e-receptę (tylko jako kontynuację leczenia), przy czym wystawienie e-recepty na lek refundowany wymagać będzie weryfikacji tytułu ubezpieczenia (w przeciwnym wypadku e-recepta zostanie wystawiona z 100% odpłatnością), (c) zinterpretować wyniki badań dostępne w dokumentacji medycznej Pacjenta lub (d) w uzasadnionych przypadkach wystawić skierowanie na badanie w formie elektronicznej lub zwolnienie lekarskie. W ramach Telekonsultacji psycholog będzie mógł przeprowadzić rozmowę w ramach trwającej psychoterapii. Ilekroć w dalszej części niniejszego Regulaminu mowa będzie o lekarzu, należy przez to rozumieć także psychologa w odniesieniu do porad świadczonych przez psychologa.
 3. Z Telekonsultacji mogą korzystać wszyscy Pacjenci GKT, którzy spełnią łącznie wszystkie następujące warunki: (a) są pacjentami GKT, tj. odbyli osobistą wizytę pierwszorazową w GKT, (b) zarejestrują się na Telekonsultację przy pomocy formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie, (c) zapoznają się z niniejszym Regulaminem i w procesie rejestracji na Telekonsultację złożą oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego treści poprzez zaznaczenie przeznaczonego do tego celu okna wyboru zawartego w formularzu rejestracyjnym, (d) zapoznają się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępną na Stronie oraz (e) dokonają płatności za Telekonsultację według cennika dostępnego na Stronie z wykorzystaniem sposobów płatności wskazanych na Stronie.
 4. Po weryfikacji otrzymania płatności, Pacjent otrzyma wiadomość sms lub e-mail zawierający datę i godzinę Telekonsultacji. W celu zmiany daty lub godziny Telekonsultacji, należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z GKT w celu ustalenia innego terminu Telekonsultacji.
 5. Jeżeli stan zdrowia Pacjenta lub charakter schorzenia uniemożliwia udzielenie Telekonsultacji, lekarz poinformuje o tym Pacjenta i skieruje na wizytę osobistą w siedzibie GKT. Uiszczona zapłata za Telekonsultację zostanie zaliczona na poczet wizyty osobistej w siedzibie GKT. W takiej sytuacji lekarz nie przeprowadzi Telekonsultacji, tj. nie wyświadczy żadnej usługi świadczonej w jej ramach. Jeżeli Pacjent zrezygnuje z wizyty osobistej, należność za Telekonsultację zostanie zwrócona Pacjentowi. W celu uzyskania zwrotu należy przesłać wiadomość e-mail na adres: rejestracja@gabinetytradycja.pl. Zwrot zostanie dokonany po weryfikacji braku przeprowadzenia Telekonsultacji.
 6. W dniu umówionej Telekonsultacji, o godzinie, na którą Pacjent został zarejestrowany na Telekonsultację, lekarz skontaktuje się z Pacjentem przy użyciu sposobu łączności wskazanego przez Pacjenta w formularzu rejestracyjnym i danych w formularzu zawartych (w przypadku Telekonsultacji w formie telefonicznej lekarz telefonuje na podany w formularzu numer telefonu Pacjenta). Lekarz, przed udzieleniem Telekonsultacji, potwierdzi tożsamość Pacjenta (prosząc o wyrywkowe udzielenie odpowiedzi na pytania sformułowane w oparciu o informacje udzielone w formularzu rejestracyjnym).
 7. W trakcie Telekonsultacji lekarz będzie sporządzał notatki z informacji przekazanych przez Pacjenta. Notatki zostaną dołączone do dokumentacji medycznej Pacjenta.
 8. Pacjent zobowiązany jest do udzielenia informacji zgodnych z prawdą, niezatajania stanu zdrowia w jakimkolwiek zakresie. GKT nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie niepełnych, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji lub zatajenie informacji przez Pacjenta.
 9. Przedmiotem rozmowy w trakcie Telekonsultacji może być wyłącznie świadczenie usług medycznych objętych Poradą. W razie niezastosowania się Pacjenta do opisanych w niniejszym Regulaminie zasad udzielania Telekonsultacji, w tym zwłaszcza używania zwrotów obelżywych lub wyrażania treści niezwiązanych z udzieleniem Telekonsultacji czy naruszania dóbr osobistych lekarza, połączenie może zostać przerwane z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, o czym pacjent zostanie uprzedzony.
 10. Jeżeli Pacjentem jest osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w udzielaniu Telekonsultacji może uczestniczyć rodzic lub opiekun ustawowy Pacjenta, który jest zobowiązany spełnić w imieniu Pacjenta warunki opisane w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.
 11. Czas trwania Telekonsultacji to maksymalnie 30 minut (w przypadku porady psychologicznej 60 minut). Po tym czasie połączenie może zostać przerwane.
 12. Odwołanie umówionej Telekonsultacji jest możliwe najpóźniej na 1 (jeden) dzień roboczy poprzedzający datę umówionej Telekonsultacji, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezygnacji dostępnego na Stronie, a wówczas zwrot uiszczonej należności nastąpi do 14 dni.
 13. Jeżeli Telekonsultacja nie może się odbyć z przyczyn niezależnych od GKT (np. z powodu nieprzewidzianej nieobecności lekarza), Pacjent zostanie o tym fakcie poinformowany przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w Formularzu rejestracyjnym i przedstawione zostaną dostępne terminy odbycia Telekonsultacji. Pacjent może wówczas zrezygnować z Telekonsultacji. Uiszczona należność zostanie zwrócona w terminie 14 dni.
 14. Strona posiada funkcjonalność umożliwiającą elektroniczną rejestrację na wizytę pierwszorazową lub kontrolną w GKT, a także na badania diagnostyczne wykonywane w GKT („e-rejestracja”).
 15. W celu dokonania e-rejestracji należy: (a) zarejestrować się na wizytę przy pomocy formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie, (b) zapoznać się z niniejszym Regulaminem i w procesie rejestracji złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego treść poprzez zaznaczenie przeznaczonego do tego celu okna wyboru zawartego w formularzu rejestracyjnym, (c) zapoznać się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępną na Stronie oraz (d) dokonać płatności za wizytę według cennika dostępnego na Stronie z wykorzystaniem sposobów płatności wskazanych na Stronie. Po weryfikacji otrzymania płatności, Pacjent otrzyma wiadomość sms lub e-mail zawierający datę i godzinę wizyty. W celu zmiany daty lub godziny wizyty, należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z GKT w celu ustalenia innego terminu wizyty.
 16. Odwołanie umówionej i opłaconej drogą e-rejestracji wizyty jest możliwe najpóźniej na 1 (jeden) dzień roboczy poprzedzający datę umówionej wizyty, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezygnacji dostępnego na Stronie, a wówczas zwrot uiszczonej należności nastąpi do 14 dni. Możliwe jest również przesunięcie terminu wizyty, w tym celu należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie (dane teleadresowe zawarte są na Stronie) z GKT najpóźniej na 1 (jeden) dzień roboczy przed datą umówionej wizyty.
 17. Jeżeli wizyta nie może się odbyć z przyczyn niezależnych od GKT (np. z powodu nieprzewidzianej nieobecności lekarza), Pacjent zostanie o tym fakcie poinformowany przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w Formularzu rejestracyjnym i przedstawione zostaną dostępne terminy odbycia wizyty. Pacjent może wówczas zrezygnować z wizyty. Uiszczona należność zostanie zwrócona w terminie 14 dni.
 18. Wszelkie reklamacje związane z Telekonsultacjami lub e-rejestracją można zgłaszać mailowo na adres: rejestracja@gabinetytradycja.pl lub pisemnie na adres siedziby GKT wskazany w pkt. 1 powyżej, nie później, niż 14 dni od dnia Telekonsultacji lub dokonania e-rejestracji. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni.
 19. Zasady przetwarzania danych osobowych Pacjenta zamieszczanych w formularzy rejestracyjnym zawarte są w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczonej na Stronie w zakładce RODO.

Zaprojektowane przez Gabinety Krakowskie Tradycja 2022